Betingelser og vilkår

Disse vilkårene og betingelsene gjelder tjenester og varer levert til kunder av BlueWalker GmbH. I tilfelle uoverensstemmelser mellom den tyske versjonen av disse generelle vilkårene og enhver annen oversettelse, skal den tyske versjonen ha forrang.

Generelle vilkår og betingelser for salg av BlueWalker GmbH

§ 1 Generelt – Virkeområde

 1. Våre vilkår og betingelser for salg gjelder utelukkende; motstridende Kundens vilkår og betingelser eller vilkår og betingelser som avviker fra våre vilkår og betingelser for salg anerkjennes ikke av oss med mindre vi uttrykkelig har samtykket skriftlig til søknaden deres. Våre salgsvilkår skal også gjelde dersom vi foretar levering av varer til kunden uten uttrykkelig reservasjon i kjennskap til kundens motsatte vilkår eller vilkår som avviker fra våre salgsvilkår.
 2. Alle avtaler som er inngått mellom oss og Kunden med det formål å oppfylle denne Kontrakten, skal være nedfelt skriftlig i denne Kontrakten.
 3. Våre salgsvilkår gjelder kun for entreprenører som definert i § 310 BGB[German Civil Code] .

§ 2 Anbud – Anbudsdokumentasjon

 1. Hvis bestillingen kvalifiserer som et tilbud som definert i § 145 BGB, kan vi godta den nevnte bestillingen innen en periode på 2 uker.
 2. Vi beholder eiendomsretten og immaterielle rettigheter til alle diagrammer, tegninger, beregninger og annen dokumentasjon. Dette gjelder også for skriftlig dokumentasjon som er klassifisert som «konfidensiell». Før overføring av det til tredjeparter krever kunden vår uttrykkelige skriftlige tillatelse.

§ 3 Priser – Betalingsbetingelser

 1. Med mindre det er bestemmelse om det motsatte i ordrebekreftelsen, er våre priser oppgitt «fra fabrikk» unntatt emballasje; sistnevnte skal faktureres særskilt.
 2. Den lovbestemte merverdiavgiftssatsen er ikke inkludert i våre priser; den vises separat på fakturaen til den lovbestemte satsen som gjelder på faktureringsdatoen.
 3. Fradrag av rabatt krever særskilt skriftlig avtale.
 4. Dersom det ikke fremkommer noe annet i ordrebekreftelsen, skal netto kjøpesum (uten fradrag) forfalle til betaling (uten fradrag) innen 8 dager fra fakturadato. Lovbestemmelser gjelder om konsekvenser av betalingsforsinkelse.
 5. Kunden har kun rett til motregning dersom hans motkrav er juridisk endelig, ubestridt eller anerkjent av oss. Videre har han bare rett til å utøve tilbakeholdsrett i den utstrekning hans motkrav er basert på det samme kontraktsforholdet.

§ 4 Leveringstid

 1. Påbegynnelse av leveringstiden spesifisert ved bruk forutsetter avklaring av alle tekniske spørsmål.
 2. Overholdelse av vår leveringsplikt forutsetter videre rettidig og forsvarlig oppfyllelse av forpliktelser fra Kundens side. Påstanden om manglende oppfyllelse av kontrakten er forbeholdt.
 3. Skulle Kunden komme på etterskuddsrestanser eller cultivt bryte andre samarbeidsplikter, har vi rett til å kreve erstatning for tap påført oss, inkludert refusjon av eventuelle tilleggsutgifter. Vi forbeholder oss retten til å fremme ytterligere krav.
 4. Dersom forutsetningene nevnt i paragraf (3) er oppfylt, skal risikoen for utilsiktet tap eller utilsiktet forringelse av den kjøpte gjenstanden overføres til Kunden på det tidspunkt hvor sistnevnte faller i mislighold med aksept eller forsinket gjeld.
 5. Vi er ansvarlige i henhold til lovbestemmelser dersom den underliggende kjøpskontrakten utgjør en transaksjon med fast dato som definert i § 286 paragraf 2 (4) BGB eller § 376 HGB. Vi er også ansvarlig i henhold til lovbestemmelser dersom Kunden som følge av forsinket levering som vi er ansvarlig for har rett til å kreve at hans interesse i videre oppfyllelse av Kontrakten opphører.
 6. Vi er videre ansvarlige i henhold til lovbestemmelser dersom forsinkelsen i leveringen skyldes brudd på kontrakten som vi er ansvarlige for enten ved forsett eller grov uaktsomhet; skyld fra våre representanter eller stedfortredende agenter skal tilskrives oss. Hvis forsinkelsen i leveringen ikke er et resultat av forsettlig brudd på kontrakten fra vår side, skal vårt erstatningsansvar begrenses til forutsigbare og typiske skader som oppstår.
 7. Vi er også ansvarlige i henhold til lovbestemmelser dersom leveringsforsinkelsen som vi er ansvarlig for er basert på en betydelig kontraktsmessig forpliktelse; i dette tilfellet skal imidlertid erstatningsansvaret begrenses til forutsigbare og typiske skader.
 8. For øvrig ved forsinket levering for hver hele uke med forsinkelse er vi forpliktet til å betale en engangs forsinkelseserstatning på 3 % av verdien av varene eller tjenestene, dog med maksimalt 15 % av verdien av nevnte varer eller tjenester.
 9. Ytterligere lovfestede krav og rettigheter fra Kundens side forblir forbeholdt.

§ 5 Risikooverføring – Emballasjekostnader

 1. Med mindre det er bestemmelse om det motsatte som følger av ordrebekreftelsen, skal levering avtales som «ex works».
 2. Dersom Kunden ønsker dekker vi levering med transittforsikring; kostnader i denne forbindelse skal dekkes av kunden.

§ 6 Ansvar for mangler

 1. Krav om mangel fremsatt av Kunden forutsetter at han har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til kontroll og mangelmelding etter § 377 HGB.[German Commercial Code] .
 2. Skulle det være en feil ved den kjøpte varen, har vi etter eget skjønn rett til etterfølgende ytelse i form av feilretting eller levering av en ny vare uten feil. Ved feilretting forplikter vi oss til å bære alle utgifter som er nødvendige for feilrettingsformålet, spesielt transport-, reise-, arbeids- og materialkostnader forutsatt at disse ikke økes på grunn av at varen som er kjøpt er overført til et annet sted enn fremføringsstedet.
 3. Skulle etterfølgende ytelse svikte, har Kunden rett til etter eget skjønn å kreve tilbaketrekking eller reduksjon.
 4. Vi er ansvarlige i henhold til lovbestemmelser dersom Kunden krever erstatningserstatning basert på forsett eller grov uaktsomhet, inkludert forsett eller grov uaktsomhet fra våre representanter for stedfortredende agenter. Forutsatt at vi ikke er siktet for forsettlig brudd på kontrakten, skal erstatningsansvar begrenses til forutsigbare typiske skader som oppstår.
 5. Vi skal være ansvarlige i henhold til lovbestemmelser hvis vi cultivt bryter en betydelig kontraktsmessig forpliktelse; i slike tilfeller skal erstatningsansvaret begrenses til forutsigbare typiske skader.
 6. Ansvar som følge av straffbar skade på liv, fysisk skade eller helseskade forblir upåvirket; dette gjelder likeledes tvangsansvar under produktansvarsloven.
 7. I fravær av noen bestemmelse i strid med ovennevnte er ansvar utelukket.
 8. Foreldelsesfrist for mangelskrav er 12 måneder regnet fra risikoovergang.
 9. Foreldelsesstatuen i tilfelle gjenvinning av leveringsskader i henhold til §§ 478 og 479 BGB forblir upåvirket; dette er fem år regnet fra levering av den defekte varen.

§ 7 Fellesansvar

 1. Ethvert ansvar utover det som er bevist i § 6 er utelukket – uavhengig av det fremsatte kravets rettslige karakter. Dette gjelder spesielt for krav som oppstår som følge av mislighold i løpet av kontraktsinngåelsen, som følge av annet forpliktelsesbrudd eller kronglete krav om erstatning for skade på eiendom som definert i § 823 BGB.
 2. Begrensningen etter punkt (1) gjelder også dersom Kunden krever erstatning for unyttige utgifter i stedet for erstatning for skade og i stedet for ytelse.
 3. Dersom skadeerstatningsansvar overfor oss selv er utelukket eller begrenset, gjelder dette likeledes i forhold til skadeerstatningsansvaret til våre utnevnte, arbeidere, ansatte, representanter og stedfortreder.

§ 8 Forbehold om eiendomsforsikring

 1. Vi forbeholder oss eiendomsretten til den kjøpte varen pluss alle eksisterende og fremtidige krav som oppstår fra vårt forretningsforhold med kunden, inkludert våre gjeldende kontokrav og inkludert alle gjeldende kontosaldokrav frem til mottaket av alle betalinger som forfaller i henhold til vilkårene i leveringskontrakten . Ved avtalestridig oppførsel fra Kundens side, spesielt ved forsinket betaling, har vi rett til å få tilbake det kjøpte. Gjenoppretting av den kjøpte gjenstanden innebærer å trekke seg fra kontrakten. Vi er autorisert til å realisere varen kjøpt etter gjenvinning og realisasjonsprovenyet skal krediteres mot kundens forpliktelser – fratrukket passende kostnader ved realisasjon.
 2. Kunden forplikter seg til å behandle varen som er kjøpt med tilbørlig forsiktighet; han forplikter seg særlig til å forsikre nevnte gjenstand til ny for gammel verdi mot skade ved brann, vann og tyveri. Dersom det er nødvendig med service- og inspeksjonsarbeid, må Kunden utføre dette i tide for egen regning.
 3. I tilfelle vedlegg eller annen tredjepartsinvolvering skal kunden umiddelbart varsle oss skriftlig slik at vi kan inngi en sak i henhold til vilkårene i § 771 ZPO[Civil Procedural Rules] . Hvis tredjeparten ikke er i stand til å refundere oss retts- og utenrettslige saksomkostninger som definert i § 771 ZPO, skal kunden være ansvarlig for tapet som påføres oss.
 4. Kunden har rett til å videreselge varen som er kjøpt i normal virksomhet; han skal imidlertid overdra alle krav til oss på nivået av den endelige fakturasummen (inkludert mva) eller vårt krav som påløper ham fra videresalg til hans kjøpere eller tredjeparter, og det uavhengig av om varen som ble kjøpt ble videresolgt uten eller etter behandling. Kunden forblir autorisert til å inndrive nevnte krav selv etter overdragelse. Vår myndighet til å inndrive kravet selv forblir dermed upåvirket. Vi forplikter oss imidlertid til ikke å inndrive kravet selv forutsatt at Kunden oppfyller sine betalingsforpliktelser som følge av det inndrevne provenyet, ikke kommer på etterskuddsbetaling, og spesielt dersom det ikke er begjært akkord eller insolvensbehandling eller dersom det ikke har vært noen avslutning. av betaling. Skulle dette imidlertid være tilfelle, kan vi kreve at Kunden gir oss melding om de overdragne fordringene og sistnevntes debitorer og gir alle opplysninger som er nødvendige for inkasso, utleverer foreningens støttedokumentasjon og kommuniserer overdragelse til debitorene (tredjeparter).
 5. Behandling eller endring av varen kjøpt av kunden skal alltid foretas på våre vegne. Dersom våre forbeholdte varer behandles sammen med andre varer som ikke tilhører oss, får vi felles eiendomsrett til den nye varen i forholdet mellom verdien av den kjøpte varen (sluttbeløpet fakturert inkl. mva) og de andre behandlede varene ved tidspunktet for behandling. For behandling av den resulterende varen for øvrig gjelder det samme som for den varen som kjøpes levert under reservasjon.
 6. Dersom den kjøpte varen blir uatskillelig sammenslått med andre gjenstander som ikke tilhører oss, får vi felles eiendomsrett til den nye gjenstanden i forholdet mellom verdien av den kjøpte gjenstanden (sluttbeløpet fakturert inkl. mva) og de andre gjenstandene som ble slått sammen ved sammenslåingspunktet . Skulle sammenslåing skje på en slik måte at Kundens gjenstand anses som hovedgjenstand, skal det avtales at Kunden overfører pro rata felleseie til oss. Kunden skal beholde enetittelen eller fellestittelen som resulterer på våre vegne.
 7. Kunden overdrar oss også krav til sikring av våre krav mot ham som oppstår som følge av å kombinere det kjøpte med en eiendom overfor en tredjepart.
 8. Vi forplikter oss til å frigi verdipapirene som skyldes oss på forespørsel fra Kunden når realisasjonsverdien av våre verdipapirer overstiger kravene sikret med mer enn 10 %; valget av verdipapirene som frigis er etter vårt skjønn.

§ 9 Juridisk plass – fremføringssted

 1. Hvis kunden er en næringsdrivende, skal Neuss (vårt registrerte sete) være det juridiske verneting; Vi er imidlertid også berettiget til å iverksette tiltak mot Kunden ved retten ved hans bosted.
 2. Loven i Forbundsrepublikken Tyskland skal gjelde; anvendelse av FNs konvensjon om internasjonalt salg av varer er utelukket.
 3. Med mindre det er bestemmelse om det motsatte i ordrebekreftelsen, skal fabrikken til den relevante produsenten av den kjøpte varen være vårt ytelsessted.
 4. Innholdet i kontrakter som er avtalt separat (individuelle avtaler) har forrang fremfor disse generelle forretningsvilkårene forutsatt at disse har skriftlig uttrykk. Alle avtaler, tilleggsavtaler etc. mellom partene skal være skriftlige, dette gjelder også ved heving av skriftlig form. Skulle en bestemmelse være eller bli ugyldig enten helt eller delvis, skal dette ikke påvirke gyldigheten av de resterende bestemmelsene. Partene forplikter seg til å erstatte den ugyldige bestemmelsen med en slik juridisk gyldig bestemmelse som nærmest nærmer seg det kommersielle formålet med den erstattede ugyldige bestemmelsen. Ugyldigheten av individuelle bestemmelser påvirker ikke den bindende karakteren til disse generelle forretningsvilkårene i andre henseender.